Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Ingatlankereső Általános Szerződési Feltételek 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)  tartalmazza a azingatlankereso.hu weblapon (a továbbiakban: Weboldal) igénybe vehető szolgáltatások leírásait, típusait, valamint a Blue Sky 2000 Bt. (3530 Miskolc, Király 12. a továbbiakban: Üzemeltető) és a felhasználó közötti jogokat és kötelezettségeket, melyek a közöttük fennálló, a Felhasználó által is tudomásul vett szerződéses jogviszonyból fakadnak.

 1. Általános rendelkezések

Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó): személy, aki megtekinti a Weboldalt, illetve aki hirdetést rögzít a Weboldal rendszerében.

Szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás): Üzemeltető által a Weblapon lehetővé teszi a hirdetések rögzítését, a hirdetések – díjfizetés ellenében történő – nézettségének potenciális növekedését, valamint a hirdetések megtekintését, közöttük történő keresését.

A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF, továbbá az Üzemeltető Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és az Üzemeltető között írásbeli szerződésnek nem minősülő magyar nyelvű online szerződés jön létre. Az online szerződést az Üzemeltető nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett, hirdetői, hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a ÁSZF módosítására. A módosításr tényéről a Weboldal Hírek rovatában tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja a ÁSZF módosítását is.

Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetést a Felhasználó, vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben az Üzemeltető törli, illetve amennyiben a Felhasználó felhasználói fiókja törlésre kerül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén, valamint a Felhasználó hirdetése érvényességének lejárta után az Üzemeltető a Felhasználó hirdetéseit jogában áll törölni, azt tárolni nem köteles.

2. A Szolgáltatás igénybevétele

2.1. A Szolgáltatás elérhetősége

A Weblapon a Szolgáltatások felhasználói fiók létrehozásával, vagy anélkül érhetőek el.

A Felhasználó a hirdetés feladásához regisztrálja adatait a Weboldalon, ezzel létrehoz egy saját felhasználói fiókot. A fiók azonosítására a Felhasználó által megadott felhasználónév szolgál. A felhasználói fiók elérhető a felhasználói fiókot azonosító felhasználónévvel és jelszó megadásával.

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését a weboldal “Ügyfélszolgálat” menüjéből elérhető kapcsolati űrlap segítségével. A törlést az Üzemeltető 7 napon belül hajtja végre.

Az Üzemeltető jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Szolgáltatás használatából kizárni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz.

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket az Üzemeltetőtől független körülmények okoznak, illetve a Felhasználó által Weboldalra elhelyezett hirdetések Üzemeltető általi törléséből erednek.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma az Üzemeltetőtől függetlenül is módosulhat.

2.2. Díjmentes és díjköteles Szolgáltatások

2.2.1. Díjmentes szolgáltatások

A Felhasználók korlátlan számú hirdetést adhatnak fel és szerkeszthetnek díjtalanul. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó által a hirdetést a hirdetés feladásakor meghatározott kategóriától eltérő kategóriába sorolja, illetve hogy eldöntse, hogy a hirdetés címe és leírása alapján a hirdetés egyéb paraméterei reálisan vonatkoznak-e a hirdetésre. Ha az Üzemeltető megítélése szerint a paraméterek nem reálisak, akkor jogosult módosítani a hirdetést a legjobb belátása szerint.

Az ingyenesen feltöltött hirdetéseket az Üzemeltetőhez érkezést követően, amennyiben az a jelen ÁSZF-be ütközés miatt nem kerül elutasításra, az Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi és díjmentes hirdetésfeladás esetén 90 nap időtartamig (érvényességi idő) elérhetővé teszi a Weboldalon. Az érvényességi idő elteltével az Üzemeltető a hirdetést automatikus inaktiválja, majd a lejárattól számított maximum 180. nap után törli a Weboldalról.

A hirdetésekre való jelentkezés az Üzemeltető által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek a Weboldal felületén nem tekinthetők meg. Az üzenetek közvetlenül a Felhasználó regisztrációjakor megadott email címre érkezik.

2.2.2. Díjköteles szolgáltatások

2.2.2.1. Az Üzemeltető által nyújtott díjköteles szolgáltatások

A díjfizetés fejében biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat és a díjfizetés fejében nyújtott szolgáltatások vásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a Weboldal Hirdetés feladása oldala tartalmazza.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa az alkalmazott díjak mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

2.2.2.2 A díjköteles szolgáltatások díjának (rendelés) kiegyenlítése, visszatérítésre vonatkozó szabályok

A díjakat a Felhasználó Banki átutalással, PayPallel vagy bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki magyar forint (HUF) pénznemben. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt az Üzemeltető a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.

A vásárlás a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A Felhasználó a 45/2014 (II.26.) kormányrendelet 29.§ (1) a) pontja értelmében kijelenti, hogy kifejezett előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy az Üzemeltető a Szolgáltatás egészének nyújtását haladéktalanul megkezdje. A Felhasználó elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy az Üzemeltető a szolgáltatás nyújtását a fizetést követően haladéktalanul, de legkésőbb a sikeres fizetés megerősítésének az Üzemeltetőhöz történő érkezését követően legfeljebb 24 órán belül teljesíti, amennyiben a feltöltött hirdetés megfelel a jelen ÁSZF-nek. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A megfizetett díjról az Üzemeltető a Felhasználók részére számlát állít ki, amelyet PDF formátumban a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A hatályos jogszabályok (lsd. lent) szerint a számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles, továbbá nincs szükség a számla példányszámainak és eredetiségének megjelölésére. Számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számlának minősül, tehát nem elektronikus számla. Nyomtatás után számviteli bizonylatként a könyvelésben felhasználható. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla PDF formátumban való kiállításához.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

Az Üzemeltető kizárólag abban az esetben köteles a Felhasználó által megfizetett díj visszatérítésére, amennyiben az ellenértékhez kötött Szolgáltatás nyújtása az Üzemeltetőnek felróható okból nem került megkezdésre.

3. Hirdetési feltételek

Az Üzemeltető a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és jogszerűségét.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel az Üzemeltető rendszerére.

3.1. A hirdetés tartalmára vonatkozó feltételek

 • Hirdetés kizárólag konkrét ingatlan bemutatására szolgálhat.
 • A reklám-marketing célú hirdetések elhelyezése tilos, különösképp a weboldalak reklámozása, linkek terjesztése, web-, linkkatalógusok promóciója. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy eldöntse, hogy egy hirdetés reklám-marketing célú-e. Az ilyen hirdetéseket előzetes jelzés nélkül törli.
 • A hirdetés címének az ingatlan megnevezését kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. A hirdetés címe nem tartalmazhat elérhetőségi adatokat (telefonszám, emailcím, webcím, stb.) Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.
 • A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. A magyar nyelv helyesírási szabályainak túlnyomó részben nem megfelelő leírást tartalmazó hirdetések csak Kiemelt hirdetésként adhatók fel. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó a Weboldalon feladott egyéb hirdetéseire is.
 • A Weboldalon megjelenő hirdetések címsorában, valamint Bővebb információ mezőjében engedélyezett a magyartól eltérő nyelv használata, de magyar nyelvű verziót is el kell helyezni.
 • A Weboldalon megjelenő hirdetések címsorában, valamint Bővebb információ mezőjében nem engedélyezett a NAGYBETŰVEL írt szavak használata és az ilyen módon írt folyamatos szöveg.
 • A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott ingatlant. Nem megfelelő kategorizálás esetén az Üzemeltető jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.
 • A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett konkrét ingatlanra kell vonatkozniuk, de tilos aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben még akkor is, ha a konkrét ingatlan bemutatására szolgáló weboldalra mutat. Üzemeltető jogosult a tiltott linkeket, valamint az azt tartalmazó hirdetéseket törölni.
 • A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, linkjével, vízjelével ellátott, valamint közerkölcsöt sértő, kiskorúak nyugalmát megzavaró képek nem csatolhatók a hirdetéshez.
 • Tilos ugyanazt az ingatlant több hirdetésben hirdetni, továbbá több hirdetésben ugyanazt a szöveget használni a Bővebb információ mezőben. Értelemszerűen, tilos ugyanazt az ingatlant, valamint ugyanolyan Bővebb információt tartalmazó hirdetést különböző kategóriákban vagy régiókban, illetve eltérő Felhasználónéven hirdetni.

4. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

Az Üzemeltető jogosult a Weblapra feltöltött hirdetés közzétételét megtagadni, a közzétett hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul eltávolítani, a Felhasználó által elérhető szolgáltatásokat korlátozni, végső esetben a Felhasználó fiókját törölni (a továbbiakban együtt: a Szolgáltatás nyújtásának megtagadása) amennyiben Üzemeltető megítélése alapján a Weboldalra feltöltendő vagy feltöltött hirdetés tartalma vagy a hirdetés tárgya

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jó erkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
 • jogellenes vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • az Üzemeltető megítélése szerint tisztességtelen vagy az Üzemeltető azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
 • jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütközik;
 • vagy e fentiek gyanúja felmerülhet.

Az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására akkor is, a Felhasználó az Üzemeltető megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

 • a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
 • a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Szolgáltatást;
 • a Felhasználó a Weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weblapot, hogy az az Üzemeltető  jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó a Weblapot, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
 • a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weblap üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
 • vagy e fentiek gyanúja felmerülhet.

Az Üzemeltető a fentieken túlmenően akkor is jogosult külön értesítés nélkül a hirdetést a Weboldalról eltávolítani, ha a jelen ÁSZF-ben meghatározott érvényességi idő eltelt.

Az Üzemeltető haladéktalanul intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, mely jogellenes magatartással kapcsolatos vagy bárkinek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti (így különösen: védjegy, szerzői jog, szabadalom, személyiségi vagy kegyeleti joggal való megsértése). Az Üzemeltető e kötelezettségét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően is teljesíti. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikról az “Ügyfélszolgálat” menüpontban értesíthetik az Üzemeltetőt.

5. Felelősség

A Weblapra feltöltött hirdetések tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Amennyiben az Üzemeltető észleli, hogy bármely tartalom a jelen ÁSZF-be ütközhet, az Üzemeltető jogosult és köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt törölte a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további ÁSZF-be ütköző tevékenységét.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Az Üzemeltető jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. Az Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

6. Szerzői jogok

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon az Üzemeltető által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket is) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok jogosultja az Üzemeltető. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – az Üzemeltető kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgyai nem használható fel és nem hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.

7. Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat

Az Üzemeltető ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

A Felhasználó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.